Zespół Kancelarii składa się z profesjonalnych, doświadczonych rzeczników patentowych z wykształceniem technicznym i prawnym. Dodatkowo swoje umiejętności zdobywają u nas aplikanci rzecznikowscy.

Zespół Kancelarii tworzą:
Anna Bełz – rzecznik patentowy
Janusz Żurek – rzecznik patentowy
Iwona Muda – rzecznik patentowy
Robert Szymula – asystent rzecznikowski d/s badań
Katarzyna Nosalska – aplikant rzecznikowski

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania ochrony dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, w ramach procedur krajowych i zagranicznych

Wynalazki
– cieszą się najszerszą ochroną – trudniej je obejść,
– na wynalazki udzielane są patenty,
– ich ochrona trwa maksymalnie 20 lat,
– jednak w ocenie zdolności patentowej
podlegają największym rygorom, a mianowicie spełniać muszą trzy przesłanki:
1) nowość
2) poziom wynalazczy
3) przemysłowe zastosowanie

 

Wzory użytkowe
– dotyczą budowy, kształtu lub zestawienia
przedmiotów o trwałej postaci
– na wzory udzielane są prawa ochronne
– ich ochrona trwa maksymalnie 10 lat
– spełniać muszą jedynie dwie przesłanki:
1) nowość
2) funkcjonalność użytkową
Wzór użytkowy określany jest czasem mianem małego wynalazku,
dotyczy jednak konkretnej postaci przedmiotu,
przedstawionej w dokumentacji zgłoszeniowej na rysunku.
Dlatego zakres jego ochrony jest znacznie mniejszy niż wynalazku.

 

Wzory przemysłowe
– dotyczą głownie kształtu i postaci zewnętrznej przedmiotu,
nadanej mu w szczególności przez cechy linii, konturów,
kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu
oraz przez jego ornamentację.
– na wzory udzielane są prawa ochronne
– ich ochrona trwa maksymalnie 25 lat,
– spełniać muszą dwie przesłanki:
1) nowość
2) indywidualny charakter

 

Znaki towarowe
– to każde oznaczenie, które, co do zasady, można przedstawić
w sposób graficzny jeżeli oznaczenie takie nadaje się
do odróżnienia w obrocie towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa
od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa.
– w szczególności znakiem towarowym może być: wyraz, rysunek, ornament,
kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
– na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne
– ich ochrona trwa 10 lat i może być przedłużana na kolejne 10-letnie okresy

 

Podstawowym aktem normatywnym kompleksowo regulującym kwestie uzyskiwania i ochrony praw do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych praw wyłącznych jest ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.