W ramach usług oferujemy:

I
– porady w zakresie zdolności patentowej wynalazku, zdolności ochronnej wzoru użytkowego, zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, przygotowywanie opinii;
– badania stanu techniki dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, przygotowywanie opinii;
– przygotowywanie opinii prawnych w sprawie naruszeń uzyskanych praw wyłącznych;

II
– opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, unijnej, międzynarodowej dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
– sporządzanie opisów patentowych zwłaszcza z dziedziny chemii, farmacji, medycyny, mechaniki;
– reprezentowanie przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej ( EUIPO) oraz Urzędem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
– prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi (WSA, NSA);

III
sporządzanie umów:
– o wspólności praw,
– cesji praw,
– licencyjnych
w zakresie patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
 
IV
sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz odpowiedzi na takie listy osób trzecich.

Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami, które pozwalają i ułatwiają nam uzyskanie praw własności intelektualnej na rzecz klienta oraz ściganie i egzekwowanie naruszeń własności intelektualnej poza terytorium Polski.

Mając na względzie zaspokojenie wszelkich Państwa potrzeb nawiązujemy współpracę z adwokatami dla sprawnej obrony Waszych praw w postępowaniach sądowych oraz rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w pozostałych dziedzinach techniki.