K a n c e l a r i a :

Reprezentuje klientów krajowych i zagranicznych przed Urzędem Patentowym RP, Sądami Administracyjnymi i Powszechnymi, w sprawach własności przemysłowej a w szczególności:

 • wynalazków,
 • ochrona patentowa na wynalazki – patenty krajowe, utrzymywanie ochrony patentowej
 • wzorów użytkowych,
 • ochrona na wzory użytkowe, prawo ochronne na wzór użytkowy, utrzymywanie ochrony wzoru
 • wzorów przemysłowych
 • ochrona na wzory przemysłowe, wzór przemysłowy krajowy – rejestracja wzoru przemysłowego, utrzymywanie ochrony wzoru.
 • znaków towarowych.
 • ochrona na znaki towarowe krajowe, rejestracja znaku, prawo ochronne na znak towarowy, utrzymywanie ochrony znaku

Wykonuje usługi w ramach procedur międzynarodowych w sprawach o:

 • Patent Europejski,
 • prowadzenie procedury przed Biurem Międzynarodowym, wyznaczenie krajów ochrony wynalazku, wejście w fazę narodową wybranych krajów ochrony w czasie określonym przepisami mię
 • uzyskanie patentu europejskiego i utrzymywanie ochrony
 • dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach procedury PCT,
 • Znak Towarowy Wspólnoty
 • rejestracja znaku towarowego w Unii, ochrona znaku unijnego
 • Wzór Wspólnoty
 • rejestracja wzoru przemysłowego unijnego i utrzymywanie ochrony dla wzoru unijnego
 • reprezentując swoich klientów przed Międzynarodowymi Urzędami

P o z o s t a ł e  u s ł u g i:

 • umowy dotyczące obrotu praw własności przemysłowej (cesje, licencje, know-how),
 • badania zdolności patentowej,
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • ustalanie stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej,
 • wycena wartości niematerialnych (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych)
 • doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.