DOFINANSOWANIE NCBR

Aby uzyskać dofinansowanie projektu w ramach wniosku składanego do NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), m.in. konieczne jest dostarczenie raportu z badań patentowych tj. z badań stanu techniki/ badań czystości.

Co rozumiemy przez STAN TECHNIKI?

Najprościej mówiąc są to wszystkie rozwiązania które zostały udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Badanie takie pozwoli ocenić rozwiązanie objęte projektem pod kątem jego innowacyjności oraz zdolności patentowej, a także pod kątem ryzyka naruszania praw wyłącznych osób trzecich w tym patentów, wzorów użytkowych.

SKĄD WYMÓG BADANIA STANU TECHNIKI? DLACZEGO TAKIE WAŻNE?

W module IV instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie znajduje się informacja o konieczności przedłożenia wyników badań o innowacyjności oraz kolizyjności rozwiązania na tle rozwiązań występujących w stanie techniki, które wykażą że proponowane rozwiązanie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest nowe pod kątem cech technicznych i funkcjonalnych w świetle dostępnych na rynku. Inaczej mówiąc - znanych w stanie techniki.
Poprzez dokładne przeprowadzenie badania stanu techniki, przedsiębiorca jest w stanie wyeksponować w czym wyraża się innowacyjność i wskazać jej przewagę nad znanymi rozwiązaniami w danej dziedzinie technicznej. Dzięki analizie przeprowadzonej na podstawie badań ze stanu techniki, wnioskodawca może również, wykazać że jego pomysł – projekt wynalazczy nie będzie naruszał praw własności intelektualnej innych podmiotów. Ponadto badanie stanu techniki pozwoli ocenić potencjał wynalazczy oraz szanse na uzyskanie ochrony prawnej w tym ochrony patentowej. Z punktu widzenia NCBR jest to dosyć istotna informacja, gdyż to właśnie innowacyjne, twórcze oraz o największym prawdopodobieństwie realizacji projekty mają szanse na dofinansowane.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Warunkiem prawidłowo i skutecznie sporządzonego raportu z badan o stanie techniki jest przedłożenie rzecznikowi patentowemu opisu istotnych cech technicznych (wytworu lub technologii otrzymywania danego wytworu, układu, urządzenia) , wskazując na czym ma polega innowacyjność rozwiązania, dla którego ubiegamy się o dofinansowanie. Dzięki temu, rzecznik patentowy jest w stanie precyzyjnie wykonać badania i wyszukać w bazach patentowych najbliższe rozwiązania i wskazać je w raporcie.
Wyniki badań stanu techniki pozwalają rzecznikowi wydać precyzyjną opinię na temat innowacyjności oraz poziomu wynalazczego badanego rozwiązania a także na temat ryzyka naruszenia praw osób trzecich.