Znaki towarowe

czarne znaki towarowe

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Co może być znakiem towarowym?

W szczególności znakiem towarowym może być: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Na jaki czas udzielane jest prawo ochronne na znak towarowy?

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne a ich ochrona trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużana na kolejne 10-letnie okresy. Istotnym jest, że ochrona znaku ma charakter terytorialny, a zatem znaki są chronione jedynie na terytorium tego kraju, w którym zostały zarejestrowane, bądź regionu – jak w przypadku znaków unijnych.

Dlaczego warto zarejestrować swój znak towarowy?

Rejestrując swój znak towarowy, będziesz mógł:

 • Chronić wiele aspektów swojej marki, w tym nazwę i logo firmy.
 • Uzyskać ochronę prawną w postaci wyłącznego prawa własności swojej marki.
 • Uniemożliwić innym podmiotom korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego lub oznaczenia podobnego i tym samym przeciwdziałać czerpaniu przez osoby trzecie korzyści materialnych z wykorzystania zarejestrowanego znaku.
 • Rozszerzyć swoje prawa do znaku towarowego na skalę międzynarodową.
 • Upewnić się, że nie naruszasz praw z rejestracji należących do innych osób.
 • Zabezpieczyć swoje inwestycje w budowanie reputacji i wartości firmy, albowiem znaki towarowe stanowią cenny składnik majątku przedsiębiorstwa i są podstawowym i istotnym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług.

Nasze usługi w zakresie znaków towarowych obejmują:

 • przeprowadzanie odpowiednich przeszukiwań w bazach znaków towarowych celem oceny, czy proponowany znak towarowy może zostać zarejestrowany;
 • doradztwo w zakresie ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek nowego znaku towarowego oraz analizę strategii ochrony znaku towarowego;
 • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych, w tym sporządzenie wykazu towarów i/lub usług oraz prowadzenie postępowania do czasu uzyskania decyzji o rejestracji znaku w Polsce, w Europie i na świecie.
  Nawiązaliśmy współpracę z wieloma zagranicznymi kancelariami na całym świecie, dzięki czemu możemy koordynować międzynarodowe postępowania w zakresie rejestracji znaków towarowych. Co ważne, wybór zagranicznych pełnomocników, z których usług korzystamy, uzależniony jest od konkretnych wymagań Klienta;
 • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczących znaków towarowych;
 • dozorowanie terminów opłat urzędowych związanych z przedłużeniem ochrony zarejestrowanych znaków towarowych, w tym również wnoszenie opłat na rzecz Urzędu Patentowego RP i zagranicznych urzędów;
 • prowadzenie postępowań w sprawie sprzeciwu, stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP lub Urzędem Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO), w tym sporządzenie wniosków i pism procesowych oraz udział w rozprawach;
 • monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych: w ramach tej usługi możemy np. prowadzić regularne poszukiwania publikacji nowych znaków towarowych konkurentów, co daje możliwość szybkiego przeciwdziałania pojawieniu się na rynku identycznych lub podobnych znaków towarowych przeznaczonych do sygnowania identycznych lub podobnych towarów i usług;
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących sporów w zakresie nazw firm, zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, a także praw autorskich do używanych w obrocie rynkowym oznaczeń.
 • współpracę z Klientem pod kątem dostosowania marki celem uniknięcia naruszenia prawa pierwszeństwa osób trzecich.