Wzory użytkowe

zwinięte projekty

Co to jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy jest nowym i nadającym się do przemysłowego zastosowania rozwiązaniem o charakterze technicznym, dotyczącym budowy, kształtu lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci.

Czym wzór użytkowy różni się od wynalalzku?

Wzór użytkowy często nazywany jest małym wynalazkiem. Dotyczy jednak konkretnej postaci przedmiotu, przedstawionej w dokumentacji zgłoszeniowej na rysunku.
Dlatego zakres jego ochrony jest znacznie mniejszy niż wynalazku. Stosuje się go, kiedy technologia przedstawiana do ochrony nie może spełnić kryterium innowacyjności (tzw. poziomu wynalazczego) dla znawców. Wzorem użytkowym chronione są cechy techniczne i funkcjonalne przedmiotu o trwałej postaci.

Ile trwa ochrona wzoru użytkowego?

Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia i podzielona jest na 4 okresy ochrony.

Jakie korzyści daje nam zarejestrowany wzór użytkowy?

Oprócz tak oczywistych korzyści, jak możliwość zarobkowego korzystania ze zgłoszonego wzoru użytkowego, uprawniony może również żądać od innych podmiotów naruszających jego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę wskazanej sumy pieniężnej.

Nasze usługi w zakresie wzorów użytkowych obejmują:

  • przegląd rozwiązań technicznych Klienta w celu zidentyfikowania wzorów użytkowych nadających się do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP oraz doradztwo w zakresie strategii zgłaszania rozwiązań technicznych.
  • sporządzenie opisu wzoru użytkowego, w tym zastrzeżeń ochronnych i złożenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego, jak również reprezentowanie Klienta na kolejnych etapach postępowania do momentu uzyskania prawa.
  • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczących wzorów użytkowych;
  • dozorowanie terminów opłat urzędowych związanych z utrzymywaniem prawa ochronnego w mocy, w tym uiszczanie opłat za kolejne okresy ochrony;
  • prowadzenie postępowań sprzeciwowych i unieważniających przed polskim Urzędem Patentowym, w tym sporządzanie wniosków i pism procesowych oraz udział w rozprawach;
  • monitorowanie nowych zgłoszeń wzorów użytkowych konkurenta: w ramach tej usługi możemy prowadzić regularne wyszukiwanie publikacji nowych zgłoszeń wzorów użytkowych konkurenta, co daje możliwość szybkiego przeciwdziałania pojawieniu się na rynku identycznych lub podobnych rozwiązań technicznych oraz wiedzę o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konkurenta.
  • Wykonywanie badań zdolności ochronnej rozwiązania technicznego (wzoru) w celu oceny szans na uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku.
  • Wykonywanie badań stanu techniki wraz z ustaleniem stanu prawnego najbliższych rozwiązań w celu oceny zdolności ochronnej oraz w celu uniknięcia naruszeń praw osób trzecich.