Wzory przemysłowe

plastikowe krzesło obrotowe

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy oznacza postać całego lub części produktu, dotyczy głównie kształtu i postaci zewnętrznej przedmiotu wynikającej w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu oraz jego ornamentacji.

Kto może uzyskać prawo ochronne na wzór przemysłowego?

Prawo ochronne na wzór przemysłowy jest przyznawane każdej osobie, która wymyśliła oryginalny lub nowy przedmiot. Należy pamiętać, że zarejestrowany wzór przemysłowy chroni jedynie postrzegalny wzrokowo wygląd zewnętrzny produktu, a nie jego konstrukcję lub sposób działania.

Ile trwa ochrona wzoru przemysłowego?

Na wzory przemysłowe udzielane są prawa z rejestracji, a ich ochrona trwa maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia i dzieli się na kolejne 5-letnie okresy.

Kiedy przedmiot kwalifikuje się do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?

Aby wzór otrzymał prawo z rejestracji, musi być nowy i mieć tzw. indywidualny charakter, czyli powinien odznaczać się oryginalnością na tle innych wzorów tego samego rodzaju. Oba te kryteria są oceniane w odniesieniu do wzorów, które zostały udostępnione publicznie (tj. opublikowane lub są używane w obrocie rynkowym) przed datą dokonania zgłoszenia.

Jakie są korzyści z zarejestrowanych wzorów przemysłowych?

Zarejestrowanie wzoru przemysłowego może pomóc w zabezpieczeniu interesów właściciela produktu przed działaniami potencjalnych naśladowców, przyznając mu monopol rynkowy (przemysłowy lub handlowy) na korzystanie z konkretnego produktu, przy czym ochrona dotyczy postaci fizycznej przedmiotu i jego cech postrzegalnych wzrokowo.

Nasze usługi dają Państwu łatwy i niedrogi sposób zarejestrowania wzorów przemysłowych w Polsce, w Europie oraz na świecie.

Nasze usługi w zakresie wzorów przemysłowych obejmują:

  • doradztwo w kwestiach związanych z wzornictwem oraz pomoc w wybraniu odpowiedniego sposobu ochrony konkretnego produktu w Polsce, w Europie i na całym świecie;
  • dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych w polskim Urzędzie Patentowym, w Urzędzie Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oraz w trybie procedury międzynarodowej (WIPO);
  • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczących wzorów przemysłowych;
  • dozorowanie terminów opłat urzędowych związanych z utrzymywaniem praw z rejestracji wzorów przemysłowych w mocy, w tym uiszczanie opłat za kolejne okresy ochrony w Polsce i za granicą;
  • prowadzenie poszukiwań zarejestrowanych wzorów przemysłowych;
  • prowadzenie postępowań sprzeciwowych i unieważniających przed polskim Urzędem Patentowym oraz w przypadku wzorów wspólnotowych przed Urzędem Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO), w tym sporządzanie wniosków i pism procesowych oraz udział w rozprawach;
  • monitorowanie nowych zgłoszeń wzorów przemysłowych konkurenta: w ramach tej usługi możemy prowadzić regularne wyszukiwanie publikacji nowych zgłoszeń wzorów przemysłowych konkurenta, co daje możliwość szybkiego przeciwdziałania pojawieniu się na rynku identycznych lub podobnych produktów oraz wiedzę o wzornictwie przemysłowym wdrażanym przez konkurenta;
  • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących sporów w zakresie naśladowania produktów i wprowadzania ich na rynek, a także z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli dany produkt posiada cechy utworu.

 

W ramach usług naszej Kancelarii oferujemy również:

I
Porady w zakresie zdolności patentowej wynalazku, zdolności ochronnej wzoru użytkowego, zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, w tym przygotowywanie opinii.

Badania stanu techniki dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, w tym przygotowywanie opinii oraz ustalanie stanu prawnego rozwiązań podobnych.

Przygotowywanie opinii prawnych w sprawie naruszeń uzyskanych praw wyłącznych.

II
Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, unijnej, międzynarodowej dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

Sporządzanie opisów patentowych zwłaszcza z dziedziny chemii, farmacji, medycyny, mechaniki.

Reprezentowanie Klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi, w tym sądami do spraw własności intelektualnej, sądami administracyjnymi (WSA w Warszawie i NSA w Warszawie).

III
Sporządzanie umów: o wspólności praw, cesji praw oraz licencyjnych w zakresie patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Sporządzanie regulaminów używania znaków towarowych.
IV
Sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe czy praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz odpowiedzi w imieniu Klientów na takie listy osób trzecich.

Współpracujemy z wieloma zagranicznymi kancelariami, które pozwalają i ułatwiają nam uzyskanie praw własności intelektualnej na rzecz Klienta oraz ściganie i egzekwowanie naruszeń własności intelektualnej poza terytorium Polski.

Mając na względzie zaspokojenie wszelkich Państwa potrzeb nawiązujemy współpracę z adwokatami dla sprawnej obrony Waszych praw w postępowaniach sądowych oraz z rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach techniki.