Wynalazki

szare zębatki

Czym jest patent?

Patenty to prawa, które chronią przed naruszeniem wynalazki o charakterze technicznym. Patent to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego kraju lub krajów, przyznane przez kompetentny organ krajowy, regionalny lub międzynarodowy. Właścicielowi udzielonego patentu przysługuje prawo do uniemożliwienia innym podmiotom, nie mającym jego zgody, korzystania z opatentowanego rozwiązania w zakresie wytwarzania, używania, oferowania na sprzedaż, eksportowania lub importowania produktów wytworzonych według wynalazku albo stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, na terytorium państwa, w którym obowiązuje patent.

Na jakim terytorium obowiązuje patent?

Patenty są terytorialne i mają określony zasięg geograficzny. Na przykład patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP obejmują terytorium Polski. Patenty udzielone przez Europejski Urząd Patentowy mogą stanowić podstawę praw w poszczególnych państwach będących członkami Konwencji o patencie europejskim – jest to większość państw europejskich.

Ile trwa ochrona patentowa?

Patenty mają ograniczony czas trwania. Patenty polskie i europejskie, a także patenty w wielu innych krajach na świecie, mają maksymalny okres trwania wynoszący 20 lat od daty zgłoszenia. Po przyznaniu patentu większość krajów wymaga okresowego uiszczania opłat za kolejne lata ochrony, aż do upływu maksymalnego okresu obowiązywania patentu.

Nasze usługi w zakresie patentów obejmują:

  • przegląd rozwiązań technicznych Klienta w celu zidentyfikowania wynalazków nadających się do opatentowania oraz doradztwo w zakresie strategii zgłaszania rozwiązań technicznych;
  • sporządzenie opisu wynalazku, w tym zastrzeżeń patentowych i złożenie wniosku o udzielenie patentu, jak również reprezentowanie Klienta na kolejnych etapach postępowania do momentu uzyskania patentu w Polsce, w Europie i na świecie. W szczególności specjalizujemy się w wynalazkach w zakresie chemii i farmacji;
  • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczących wynalazków;
  • dozorowanie terminów opłat urzędowych związanych z utrzymywaniem patentu w mocy, w tym uiszczanie opłat za kolejne lata ochrony patentowej w Polsce i za granicą;
  • prowadzenie postępowań sprzeciwowych i unieważniających przed polskim Urzędem Patentowym, w tym sporządzanie wniosków i pism procesowych oraz udział w rozprawach;
  • prowadzenie postępowań odwoławczych przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
  • monitorowanie nowych zgłoszeń wynalazków konkurenta: w ramach tej usługi możemy prowadzić regularne wyszukiwanie publikacji nowych zgłoszeń wynalazków konkurenta, co daje możliwość szybkiego przeciwdziałania pojawieniu się na rynku identycznych lub podobnych rozwiązań technicznych oraz wiedzę o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konkurenta;
  • Wykonywanie badań zdolności patentowej rozwiązania technicznego (wynalazku) w celu oceny szans na uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku;
  • Wykonywanie badań stanu techniki wraz z ustaleniem stanu prawnego najbliższych rozwiązań w celu oceny zdolności patentowej oraz w celu uniknięcia naruszeń praw osób trzecich.